• Training Aanpak Ouderenmishandeling

  "Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van ouderenmishandeling?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak Ouderenmishandeling te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken.
  Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode biedt ook het wettelijk kader voor de aanpak ouderenmishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

  Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale reader toegestuurd met inhoudelijke informatie. Ter voorbereiding volgt u de online cursus Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin ook het wettelijk kader van ouderenmishandeling is verwerkt. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training. Bij module 3 volgt u de online cursus Communiceren over geweld.

  Inhoud

  Ouderenmishandeling en de meldcode

  • Definitie, omvang en gevolgen
  • Profielen: Ontspoorde mantelzorg en opzettelijke mishandeling
  • Vormen: Lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik en schending van rechten
  • Beschermende en risicofactoren
  • In kaart brengen van signalen
  • Stappen van de meldcode
  • Taken en grenzen bij het hanteren van de meldcode
  • Sociale kaart
  • Privacy en beroepsgeheim
  • Dossiervorming
  • Wegen van het geweld
  • Werkwijze Veilig Thuis
  • Consultatie, hulp organiseren en/of melden

  In gesprek over onveiligheid en geweld:

  • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Zorg-verkennend en grens-stellend gesprek voeren
  • Signalen en zorgen delen met de klant
  • In gesprek over melding Veilig Thuis
  • Oefenen met een trainingsacteur

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in…

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van ouderenmishandeling;
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van ouderenmishandeling;
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier;
  • het wegen van het geweld in stap 4 van de meldcode;
  • de vijf stappen van de meldcode bij ouderenmishandeling.

  Houding - U bent zich bewust…

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van geweld;
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen;
  • van een basishouding die contact bevordert.

  Vaardigheden - u kunt…

  • een deskundige consulteren;
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van ouderenmishandeling;
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis;
  • handelen volgens de stappen van de meldcode.