• Training Aanpak Huiselijk geweld

  "Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak huiselijk geweld te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de verschillende vormen van huiselijk geweld effectief aan te pakken.
  De training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  Afhankelijk van uw doelgroep worden tijdens deze training één of meerdere vormen behandeld, zoals partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale reader toegestuurd met inhoudelijke informatie.
  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

  Ter voorbereiding volgt u de online cursus Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en u vergroot uw kennis over huiselijk geweld met een werkopdracht op meldcode.nu. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training. Bij module 3 volgt u de online cursus Communiceren over geweld.

  Inhoud

  Huiselijk geweld en de meldcode:

  • Definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen
  • Beschermende en risicofactoren
  • De geweldspiraal bij partners
  • Basiszorg en veiligheid bij kinderen
  • In kaart brengen van signalen
  • Stappen van de meldcode
  • Taken en grenzen bij het hanteren van de meldcode
  • Sociale kaart
  • Privacy en beroepsgeheim
  • Dossiervorming
  • Wegen van het geweld
  • Kindcheck
  • Werkwijze Veilig Thuis
  • Consultatie, hulp organiseren en/of melden

  In gesprek over onveiligheid en geweld:

  • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Zorg-verkennend en grens-stellend gesprek voeren
  • Signalen en zorgen delen met de klant
  • In gesprek over melding Veilig Thuis
  • Oefenen met een trainingsacteur

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in… 

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld;
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huiselijk geweld;
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier;
  • de kindcheck;
  • het wegen van het geweld of de kindermishandeling in stap 4 van de meldcode;
  • de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Houding - U bent zich bewust…

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van geweld;
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen;
  • van een basishouding die contact bevordert;
  • dat het bieden van steun voor kinderen en jongeren belangrijk is.

  Vaardigheden - u kunt…

  • een deskundige consulteren;
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van huiselijk geweld;
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis;
  • handelen volgens de stappen van de meldcode.