• "Heb ik voldoende inzicht in eergerelateerd geweld en huwelijksdwang?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Hoe handel ik zodat de veiligheid van betrokkenen worden gewaarborgd?"
  "Weet ik welke experts ik moet raadplegen op het moment dat ik signalen van eergerelateerd geweld zie of hoor?"
  "Hoe hanteer ik de stappen van de meldcode bij deze specifieke vormen van geweld?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak Eergerelateerd geweld te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de verschillende vormen van eergerelateerd geweld effectief aan te pakken.
  Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  Afhankelijk van uw doelgroep worden tijdens deze training eergerelateerd geweld en huwelijksdwang behandeld. Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale reader toegestuurd met inhoudelijke informatie.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen. Ter voorbereiding volgt u de online cursus Huwelijksdwang en u vergroot uw kennis over huiselijk geweld met een werkopdracht op meldcode.nu. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training.

  Inhoud

  Eergerelateerd geweld en de meldcode:

  • Definitie, omvang, vormen en gevolgen
  • Beschermende en risicofactoren
  • In kaart brengen van signalen
  • In gesprek met betrokkene
  • Stappen van de meldcode bij (een vermoeden van) eergerelateerd geweld en huwelijksdwang
  • Taken en grenzen bij het hanteren van de meldcode
  • Consulteren van experts Veilig Thuis en politie
  • Privacy en beroepsgeheim
  • Dossiervorming
  • Hulp organiseren en/of melden

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in…

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van eergerelateerd geweld en huwelijksdwang;
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van eergerelateerd geweld en huwelijksdwang;
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier;
  • het belang van het delen van signalen met een deskundige zoals de aandachtsfunctionaris van Veilig Thuis en/of de politie;
  • het veiligheidsaspect tijdens het handelen door op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het opvolgen van adviezen van deskundigen;
  • de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Houding - U bent zich bewust…

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van geweld;
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen;
  • van een basishouding die contact bevordert.

  Vaardigheden - u kunt…

  • een deskundige consulteren;
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van eergerelateerd geweld en/of huwelijksdwang;
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis;
  • handelen volgens de stappen van de meldcode.