• Training Aanpak Meisjesbesnijdenis

  "Heb ik voldoende inzicht in meisjesbesnijdenis?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik zorgen met ouders en het meisje en zorg ik voor voldoende veiligheid?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak Meisjesbesnijdenis te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om meisjesbesnijdenis effectief aan te pakken. De training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  Tijdens de training werkt u met de meldcode van uw organisatie en ontvangt u alle informatie gebundeld in de reader Aanpak Meisjesbesnijdenis. Na afloop van de training ontvangt u bij 80% aanwezigheid een certificaat.

 • Inhoud & Resultaat

  De training wordt op maat ontwikkeld op kennis en vaardigheden die nodig zijn om meisjesbesnijdenis te kunnen signaleren en handelen. De training wordt opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

  Kennis - U heeft inzicht in… 

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van meisjesbesnijdenis.
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van meisjesbesnijdenis.
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • het belang van het delen van signalen met een deskundige zoals de aandachtsfunctionaris van Veilig Thuis en/of de jeugdgezondheidszorg;
  • het veiligheidsaspect tijdens het handelen door op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het opvolgen van adviezen van deskundigen;
  • het wegen van het risico op meisjesbesnijdenis in stap 4 van de meldcode.
  • de vijf stappen van de meldcode bij signalen van meisjesbesnijdenis.

  Houding - U bent zich bewust…

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van meisjesbesnijdenis.
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen.
  • van een basishouding die contact bevordert.
  • dat het bieden van steun aan betrokkenen belangrijk is.

  Vaardigheden - u kunt…

  • een deskundige consulteren.
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van meisjesbesnijdenis.
  • betrokkenen toeleiden naar jeugdgezondheidszorg, hulp of Veilig Thuis.
  • handelen volgens de stappen van de meldcode.